Algemene Voorwaarden

Forwardis B.V.

1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
 2. Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst afsluit of is aangegaan.
 3. Opdrachtnemer: Forwardis B.V. gevestigd in Utrecht.
 4. Partijen: gezamenlijke opdrachtgever en opdrachtnemer.
 5. Overeenkomst: Het door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en / of te leveren goederen die door opdrachtgever worden aanvaardt zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing waarbij
 2. Forwardis B.V., hierna te noemen “Forwardis’, diensten en/of goederen van elke aard aan opdrachtgever levert.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij schriftelijk overeengekomen.
 4. Inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Aanbiedingen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn de door Forwardis uitgegeven offertes en aanbiedingen vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening.

4. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) of andere door overheidswege opgelegde heffingen tenzij anders overeengekomen.
 2. Forwardis behoudt zich het recht jaarlijks de prijzen en tarieven aan inflatie aan te passen. Andere prijswijzigingen zullen in een aanhangende of nieuwe overeenkomst gesloten worden.
 3. Forwardis factureert op projectbasis in delen van 50% voorafgaande aan het project, 40% na ruwe opzet van het project en 10% voor oplevering. Maandelijkse termijnen worden elke maand vooraf gefactureerd.
 4. Indien opdrachtgever verzuimd heeft te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn is Forwardis gerechtigd zonder ingebrekestelling wettelijke rente te berekenen over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

5. Meerwerk en wijzigingen

 1. Wanneer Forwardis op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen deze op werkzaamheden of andere prestaties door opdrachtgever worden vergoed binnen de gebruikelijke tarieven van Forwardis. Forwardis is niet verplicht aan de verzoeken te voldoen en kan verlangen hiervoor een afzonderlijke overeenkomst te sluiten.

6. Uitvoering opdracht

 1. Forwardis zal met haar eigen personeel of door inschakeling van derde de prestaties in de overeenkomst uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Forwardis aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan Forwardis verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Forwardis zijn verstrekt, dan heeft Forwardis in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Forwardis het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Forwardis om volledige betaling van de overeengekomen aanneemsom van de overeenkomst plus evt. rente en kosten te vorderen.
 3. Forwardis zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
 4. Forwardis kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

7. Betrokken personeel en ingeschakelde derden

 1. Zowel Forwardis als opdrachtgever zullen zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers of ingeschakelde derden, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst namens de ‘andere’ partij, benaderen voor indiensttreding of op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken.
 2. Indien zowel Forwardis als opdrachtgever de voor genoemde bepaling niet respecteert, dient een som van 10.000 euro betaald te worden aan de andere partij en/of schadevergoeding.

8. Vertrouwelijke informatie

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Forwardis en/of opdrachtgever in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Forwardis heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 hiervan blijven alle door Forwardis aan opdrachtgever geleverde goederen (zaken en rechten) eigendom van Forwardis totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van Forwardis wegens niet nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever volledig heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door Forwardis gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij Forwardis berusten.

10. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de door Forwardis voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel bepaalde, bij Forwardis of haar licentiegevers.
 2. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door Forwardis specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.

11. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Forwardis onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door Forwardis te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door Forwardis te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval bedraagt de totaalvergoeding voor directe schade meer dan 100.000 Euro.
 2. De totale aansprakelijkheid van Forwardis voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot 100.000 Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.
 3. Forwardis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Forwardis meldt.

12. Leveringstermijn / voltooiing

 1. Alle door Forwardis genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt Forwardis niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Forwardis en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertragingen als bedoeld in artikel 6.2 of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken, kan Forwardis nimmer worden aangesproken.

13. Beëindiging overeenkomst / ontbinding

 1. Indien Forwardis en opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn beide gerechtigd die overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging vindt plaats middels een aangetekende brief, onder opgaaf van reden voor de opzegging.
 2. Forwardis en opdrachtgever zijn bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.
 3. Ontbinding geschiedt per aangetekende brief.
 4. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 14.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Forwardis ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Forwardis voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 5. Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen: a. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken; b. De wederpartij heeft surséance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surséance van betaling verleend; c. De toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet wordt uitgesproken; d. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders dan, ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; e. Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen; f. De fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet. In deze gevallen zijn de vorderingen van Forwardis onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 6. De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, en – voor zover van toepassing – gebruiksrechten.

14. Overmacht

 1. In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
 2. Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmachtsituatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

15. Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank.

16. Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

17. Overdracht

 1. Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18. Gedeponeerd

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. En worden daarnaast beschikbaar gesteld via het domein Forwardis.nl.

© 2024 Forwardis B.V. | Alle Rechten Voorbehouden