Privacy Verklaring

Forwardis B.V.


Deze privacy policy is op alle websites, applicaties en andere vormen van ‘eigen intellectueel eigendom’ toebehorende aan Forwardis B.V., hierna te noemen “Forwardis ’.

Vestigingsadres Postadres

Europalaan 40 Europalaan 40
3526 KS  Utrecht 3526 KS  Utrecht
Utrecht, Nederland Utrecht, Nederland

Het inschrijvingsnummer van Forwardis bij de Kamer van Koophandel is 77937783.
Het B.T.W.-nummer van Forwardis  is NL861205790.

Forwardis respecteert de privacy van bezoekers van de website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie welke u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Forwardis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website(s);
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot dienstverlening;
  • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website(s);
  • het verbeteren en evalueren van de website(s) en diensten;

Forwardis zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of Forwardis dit op grond van de wet mag of moet doen.

Categorieën persoonsgegevens

Forwardis gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

  • Naam van de contactpersoon;
  • E-mailadres van de contactpersoon;
  • IP-adressen.

Forwardis zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of Forwardis dit op grond van de wet mag of moet doen.

Bewaartermijnen

Forwardis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Forwardis verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of Forwardis op basis van de wet hiertoe verplicht is.

Beveiliging

Forwardis neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Forwardis dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maakt Forwardis gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Forwardis B.V. of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Analytische cookies

Verder maken Forwardis gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Forwardis hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben Forwardis Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Forwardis hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Forwardis kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Forwardis raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar hallo@forwardis.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0172 – 263 030.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Forwardis behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Forwardis u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2024 Forwardis B.V. | Alle Rechten Voorbehouden